Regulamin portalu

Regulamin Systemu Kart Gwarancyjnych firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Systemu Kart Gwarancyjnych firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-105, ul. Północna 15-19.

Regulamin jest dostępny pod adresem  https://gwarancje2.dedietrich.pl/logowanie

Właścicielem portalu jest: BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-105, ul. Północna 15-19, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym–Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000124440, Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, NIP: 895-16-25-689, REGON: 931898894.

§ 1 Definicje

Aplikacja mobilna oprogramowanie udostępniane Użytkownikowi przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. o nazwie System Kart Gwarancyjnych, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu Przenośnym, umożliwiające korzystanie z wybranych funkcjonalności SKG;

Asortyment – urządzenia oferowane przez BDR Thermea Poland.

Autoryzacja – Poświadczenie wydane przez BDR Thermea Poland potwierdzające kompetencje i prawo osoby do wykonania określonych procedur w odniesieniu do ściśle określonych urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland, które to czynności mogą obejmować instalację, uruchomienie, przegląd, serwis urządzenia.

BDR Thermea Poland – BDR Thermea Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 54-105, ul. Północna 15-19, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym–Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000124440, Kapitał zakładowy: 5.000.000,00 zł, NIP: 895-16-25-689, REGON: 931898894

Hasło – oznacza ciąg znaków, który jest niezbędny do zalogowania się do Konta Użytkownika w SKG, oraz służy do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika. Wraz z Nazwą Użytkownika jest wymagane do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika.

Instalator – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową lub osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenia prowadzone przez BDR Thermea Poland wymagane do nabycia określonych uprawnień do uruchamiania urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland

Instalator z ograniczoną autoryzacją – Instalator, któremu wstępnie przyznano określone uprawnienia do uprawnień do uruchamiania urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland na okres 3 lat, w którym to okresie zobowiązany jest do przeprowadzenia 10 ilości uruchomienia danego urządzenia i zarejestrowania ich w systemie SKG.

Login – Patrz: Nazwa Użytkownika.

Instalator do montażu – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową lub osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, która zamontowała urządzenia oferowane przez BDR Thermea Poland, ale nie nabyła uprawnień i autoryzacji do uruchamiania i serwisu urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland.

Nazwa Użytkownika – oznacza ciąg znaków będący oznaczeniem Użytkownika w systemie informatycznym, które jest wymagane wraz z Hasłem do rejestracji oraz zalogowania się do Konta Użytkownika na Portalu.

SKG – oznacza System Kart Gwarancyjnych firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o. pod adresem https://gwarancje2.dedietrich.pl/logowanie, za pomocą którego BDR Thermea Poland Sp. z o.o. współpracuje z serwisami i instalatorami w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi posprzedażowej urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland.

Operator – upoważniony pracownik lub współpracownik BDR Therma Poland mający dostęp do SKG, realizujący procesy obsługiwane za pomocą SKG w BDR Therma Poland.

Portal – aplikacja webowa udostępniana przez BDR Thermea Poland Sp. z o.o. za pomocą Strony Internetowej Portalu, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności SKG.

Profil Użytkownika – zbiór uprawnień do danych i funkcjonalności, jakie zostały przyznane Użytkownikowi w SKG.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną na zasadach ustalonych w Regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Użytkownika z dostępnych funkcjonalności SKG.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Systemu Kart Gwarancyjnych firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

Serwisant – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową lub osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenia prowadzone przez BDR Thermea Poland wymagane do nabycia uprawnień do instalacji i serwisu urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland i której BDR Thermea Poland.

Strona InternetowaPortalu – oznacza strony internetowe, pod którymi prowadzony jest System Kart Gwarancyjnych firmy BDR Thermea Poland Sp. z o.o.

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektronicznąUmowa na świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy BDR Thermea Poland a Użytkownikiem także na zasadach określonych w Regulaminie.

Umowa serwisowa/umowa współpracy – oznacza umowę o współpracy zawartą z BDR Thermea Poland,która jest podstawą współpracy z Serwisantem.

Użytkownik – osoba, której BDR Thermea Poland przyznała dostęp do SKG na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 2 Postanowienia ogólne

SKG przeznaczony jest do zapewnienia wysokiej jakości obsługi posprzedażowej urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland obejmującej głównie rejestrację montażu, gwarancji, przeglądów i serwisu urządzeń.

SKG przeznaczony jest dla osób uczestniczących w procesie związanych z obsługą posprzedażową urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland, w tym dla Instalatorów do montażu, Serwisantów, Instalatorów, a także dla Operatorów realizujących lub wspierających wewnętrzne procesy w BDR Thermea Poland.

Wszelkie prawa do SKG, Portalu, Aplikacji, w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Portalu, a także do formularzy, wzorów, treści, logotypów należą do BDR Thermea Poland, a korzystanie z nich może następować wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

Korzystanie z SKG następuje za pomocą sieci Internet, Strony Internetowej Portalu, Portalu oraz Aplikacji mobilnej jako zasobu systemu teleinformatycznego oraz informatycznego BDR Thermea Poland.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z SKG

Korzystanie z SKG oznacza każdą czynność Użytkownika, której celem lub skutkiem jestdostęp do danych lub treści zamieszczonych na Stronie Internetowej Portalu lub dostępnych za pomocą Aplikacji mobilnej, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących rejestracji w SKG, o których mowa z §5 Regulaminu.

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika wszelkich treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie SKG przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, z naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów BDRThermea Poland.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z SKG wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług posprzedażowych w odniesieniu do urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland, na użytek własny lub na rzecz BDR Thermea Poland.

BDR Thermea Poland oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników Portalu przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności winni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. BDR Thermea Poland nigdy nie zwraca się do użytkownika z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

§ 4 Funkcjonalności Systemu Kart Gwarancyjnych

Dla Użytkownika będącego Instalatorem do montażów, Serwisantem, Instalatorem dostępne są następujące funkcjonalności:

 • Powiadomienia

 • Rejestracja wykonania przeglądu urządzenia.

 • Rejestracja naprawy urządzenia.

 • Odnotowywanie uwag do wykonanych usług posprzedażowych.

 • Dostęp do informacji wykonanych przez Użytkownika montażach, przeglądach i serwisach urządzeń.

 • Dostęp do informacji o gwarancjach i kartach gwarancyjnych urządzeń zainstalowanych przez Użytkownika.

 • Dostęp do informacji o planowanych przeglądach urządzeń, które zostały zainstalowane przez Użytkownika.

 • Dostęp do informacji o odbytych i planowanych szkoleniach Użytkownika.

 • Dostęp do informacji o posiadanych autoryzacjach.

 • Przekierowanie do systemu umożliwiającego zapisywanie się na szkolenia w BDR Thermea Poland.

 • Dostęp do zestawień z informacjami o wykonanych przez Użytkownika usługach, które są podstawą do rozliczenia z BDR Thermea Poland.

 • Przekierowanie do sklepu z częściami zamiennymi.

 • Przekierowanie do Programu KZI.

§ 5 Minimalne wymagania techniczne dla Portalu

Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystanie z Portalu to: dostęp do Internetu, dostęp do komputera oraz przeglądarki internetowej, a także dostęp do poczty elektronicznej.

BDR Thermea dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Portalu, niemniej jednak nie daje gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda opcja konfiguracyjna sprzętu elektronicznego posiadanego przez Użytkownika, pozwoli na korzystanie z Portalu. Z uwagi na to zaleca się korzystanie systemów operacyjnych oraz z popularnych przeglądarek internetowych w najnowszych dostępnych wersjach.

§ 6 Minimalne wymagania techniczne dla Aplikacji mobilnej

 • Minimalne wymagania techniczne, niezbędne do korzystanie z Aplikacji mobilnej to urządzenie mobile z dostępem do Internetu, wyposażone w odpowiednich system operacyjny Android lub system operacyjny iOS. Informacje o odpowiednich wersjach systemów Android oraz iOS udostępniane są wraz z Aplikacją mobilną w internetowych sklepach z aplikacjami Google Play i App Store.

 • BDR Thermea dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji mobilnej, niemniej jednak nie daje gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za to, że każda opcja konfiguracyjna sprzętu elektronicznego posiadanego przez Użytkownika, pozwoli na korzystanie z Aplikacji.

§ 7 Przyznanie praw dostępu do SKG

 • Prawa do dostępu do SKG są przyznawane przez BDR Thermea Poland wyłącznie:

 • Upoważnionym pracownikom lub współpracownikom BDR Thermea Poland;

 • Osobom będącym Autoryzowanymi Instalatorami urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland;

 • Osobom będącym Serwisantami urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland;

Prawa do dostępu do SKG są zróżnicowane w zależności od kategorii Użytkownika. Przyznawane są następujące poziomy dostępu do systemu:

 • Rodzaj użytkownika:     Instalator

 • Rodzaj użytkownika:     Instalator do montażu

 • Rodzaj użytkownika:     Instalator z ograniczoną autoryzacją

 • Rodzaj użytkownika:     Serwisant Fabryczny

 • Rodzaj użytkownika:     Serwisant Autoryzowany

 • Rodzaj użytkownika:     Serwisant Tylko pompy ciepła

Prawa do dostępu do SKG przyznawane z BDR Thermea Poland i są przyznawane w następujący sposób:

 • Instalatorom do montażu, którzy nie nabyli uprawnień i autoryzacji do uruchamiania i serwisu urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland, uprawnienia do dostępu przyznawane są po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego;

 • Osobom posiadającym autoryzację uprawnienia do dostępu przyznawane są automatycznie po odbytych szkoleniach w zakresie, jaki obejmuje autoryzacja;

 • Osobom posiadającym autoryzację ograniczoną do pierwszego uruchomienia oraz wykonania przeglądów (Instalator z ograniczoną autoryzacją) uprawnienia do dostępu przyznawane są po odbytych szkoleniach w zakresie, jaki obejmuje autoryzacja;

 • Serwisantom uprawnienia do dostępu przyznawane są po podpisaniu umowy serwisowej z BDR Thermea Poland.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach:

https://gwarancje2.dedietrich.pl/rejestracja/kzi

https://gwarancje2.dedietrich.pl/rejestracja/kotly

https://gwarancje2.dedietrich.pl/rejestracja/pompy_ciepla

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Użytkownik podaje następujące informacje: imię i nazwisko, pełna nazwa firmy (zgodna z KRS lub CEIDG), NIP lub PESEL, ulica, miejscowość, kod pocztowy, województwo, telefon, telefon komórkowy, adres email, login, hasło. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych została podana w udostępnianej klauzuli informacyjnej, z którą zapoznaję się Użytkownik.

Wnioskując o dostęp:

Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego;

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wpisanych danych w formularzu;

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i zaakceptowania warunków Regulaminu;

Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych;

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony Użytkownikom w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzane i utrwalenie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym nośniku.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, upoważniony pracownik BDR Thermea Poland weryfikuje, czy z Użytkownikiem została nawiązana współpraca oraz czy zawarto i zarejestrowano wymagane umowy.

Konto Użytkownika tworzone jest w oparciu o dane podane przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym i dane podane w zawartych umowach.

Potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika w SKG oraz link aktywacyjny przesyłane są pocztą elektroniczną (email) z adresu gwarancje@dedietrich.pl na adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym.

Link aktywacyjny umożliwia Użytkownikowi dostęp do strony internetowej, na której Użytkownik ustawia Hasło dostępowe.

System informatyczny wymusza odpowiednią długość i stopień skomplikowania Hasła oraz jego okresową zmianę.

Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim swojego Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło zostało ujawnione osobom nieuprawnionymi, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie BDR Thermea Poland, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Użytkownik otrzyma od BDR Thermea Poland nowe hasło na adres email będący loginem, które będzie mógł zmienić podczas kolejnego logowania do Portalu.

Użytkownik ma możliwość zresetowania hasła poprzez wybór opcji „Nie pamiętasz hasła?” na stronie logowania. W takim przypadku mail z linkiem aktywacyjnym jest przesyłany na adres email Użytkownika podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 8 Zamykanie konta Użytkownika

Konto Użytkownika zostanie zablokowane na uzasadnioną prośbę Użytkownika. Usunięcie konta następuje po 6 latach od ustania współpracy.

BDR Thermea Poland jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika, w przypadku działania Użytkownika na szkodę BDR Thermea Poland, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: naruszeniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Portalu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do weryfikacji powodów stanowiących podstawę zablokowania dostępu do Konta.

§ 9 Usługi świadczone na rzecz BDR Thermea Poland

Za pomocą Portalu Użytkownik świadczy na rzecz BDR Thermea Poland drogą elektroniczną usługi nieodpłatne obejmujące:

rejestrację montażu urządzenia oferowanego przez BDR Thermea Poland;

rejestrację karty gwarancyjnej uruchomionego urządzenia oferowanego przez BDR Thermea Poland;

rejestrację obowiązkowych przeglądów urządzenia objętego gwarancją BDR Thermea Poland;

rejestrację napraw urządzenia objętego gwarancją BDR Thermea Poland;

rejestrację uwag dotyczących urządzenia objętego gwarancją BDR Thermea Poland;

rejestrację pogwarancyjnych usług serwisowych;

Rejestracje, o których mowa w ustępie 1 powyżej, są podstawą do przeprowadzenia rozliczeń dotyczących współpracy pomiędzy BDR Thermea Poland a Użytkownikiem.

Informacje zgromadzone w ramach rejestracji, o których mowa w ustępie 1 powyżej, są niezbędne do prawidłowej obsługi posprzedażowej urządzenia i użytkowników końcowych urządzeń oferowanych przez BDR Thermea Poland.

Rejestracje wykonania montażu, uruchomienia, przeglądu oraz usług serwisowych wymaga przypisania tych czynności do danego urządzenia. Wyszukanie urządzenia odbywa się poprzez wprowadzenie numeru seryjnego urządzenia lub zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na urządzeniu.

Rejestrację montażu urządzenia w systemie SKG dokonuje Użytkownik, który zamontował, urządzenie oferowane przez BDR Thermea Poland, ale nie wykonał pierwszego uruchomiania tego urządzenia. Rejestracja montażu urządzenia odbywa się poprzez wprowadzenie danych w dedykowanym formularzu po wybraniu zakładki Montaż. Warunkiem poprawnego zarejestrowania montażu jest przypisanie go do odpowiedniego numeru seryjnego urządzenia. Rejestracja montażu jest niezbędna do dokonania rozliczenia z BDR Thermea Poland za wykonany montaż.

Rejestrację karty gwarancyjnej w systemie SKG dokonuje Użytkownik, który posiada od BDR Thermea Poland autoryzację do uruchomienia danego typu urządzenia i który wykonał pierwsze uruchomienie danego urządzenia. Rejestracja karty gwarancyjnej urządzenia odbywa się poprzez wprowadzenie danych w dedykowanym formularzu po wybraniu zakładki Gwarancje. Warunkiem poprawnego wprowadzenia karty gwarancyjnej jest wpisanie numeru seryjnego urządzenia lub wprowadzenie kodu kreskowego podanego na urządzeniu. Wprowadzenie karty gwarancyjnej jest niezbędne do dokonania rozliczenia z BDR Thermea Poland za uruchomienie danego urządzenia.

Rejestracja urządzenia do Program KZI następuje poprzez wprowadzenie danych w dedykowanym formularzu, po wybraniu zakładki Program KZI. Warunkiem poprawnego wprowadzenia danych do poprawnej rejestracji jest wpisanie numeru seryjnego urządzenia lub wprowadzenie kodu kreskowego podanego na urządzeniu.

Rejestrację przeglądów urządzenia objętego gwarancją BDR Thermea Poland dokonuje Użytkownik będący Serwisantem, który posiada od BDR Thermea Poland odpowiednią autoryzację uprawniającą do wykonania przeglądu danego urządzenia. Rejestracja przeglądu urządzenia odbywa się poprzez wprowadzenie danych w dedykowanym formularzu po wybraniu zakładki Przeglądy. Warunkiem poprawnego zarejestrowania przeglądu w SKG jest przypisanie przeglądu do urządzenia, dla którego karta gwarancyjna jest już zarejestrowana w SKG. Rejestracja przeglądu w SKG jest niezbędna do dokonania rozliczenia z BDR Thermea Poland za wykonanie przeglądu.

Rejestrację naprawy gwarancyjnych usług serwisowych w SKG dokonuje Użytkownik będący Serwisantem, który posiada od BDR Thermea Poland odpowiednią autoryzację uprawniającą do wykonania serwisu danego urządzenia. Rejestracja serwisu urządzenia odbywa się poprzez wprowadzenie danych w dedykowanym formularzu po wybraniu zakładki Naprawy. Warunkiem poprawnego zarejestrowania serwisu w SKG jest przypisanie wykonanej usługi serwisowej do urządzenia, dla którego karta gwarancyjna jest już zarejestrowana w SKG i rejestracja usług serwisowych następuje w okresie objętym gwarancją. Rejestracja usługi serwisowej w SKG jest niezbędna do dokonania rozliczenia z BDR Thermea Poland za wykonanie tej usługi.

Rejestrację pogwarancyjnych usług serwisowych w SKG dokonuje Użytkownik będący Serwisantem, który posiada od BDR Thermea Poland odpowiednią autoryzację uprawniającą do wykonania serwisu danego urządzenia. Rejestracja serwisu urządzenia odbywa się poprzez wprowadzenie danych w dedykowanym formularzu po wybraniu zakładki Naprawy. Warunkiem poprawnego zarejestrowania serwisu w SKG jest przypisanie wykonanej usługi serwisowej do urządzenia, dla którego karta gwarancyjna była rejestrowana w SKG. Rejestracja pogwarancyjnych usług serwisowych w SKG pozwala gromadzić informacje o historii urządzania, co usprawnia ocenę stanu urządzenia i wykonanie pogwarancyjnych usług serwisowych w celu zachowania sprawności urządzenia podczas dalszej jego eksploatacji.

§ 10 Usługi świadczone przez BDR Thermea Poland

BDR Thermea Poland świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne obejmujące:

prowadzenie Konta Użytkownika Portalu SKG;

wprowadzanie danych do Portalu SKG w celu dokonania rozliczeń w związku z prowadzoną współpracą między firmami;

w zależności od formy współpracy z BDR Thermea Poland i przyznanych uprawnień dostępowych do Portalu SKG, udostępnianie Użytkownikowi informacji o:

I. montażach, przeglądach i serwisach urządzeń;

II. gwarancjach i kartach gwarancyjnych urządzeń;

III. przeglądach urządzeń;

udostępnianie Użytkownikowi informacji o

I. autoryzacjach Użytkownika;

II. odbytych i planowanych szkoleniach Użytkownika;

III. dokonywanie rejestracji usług świadczonych na rzecz Użytkownika, jak też śledzenia stanu rozliczeń oraz historii rozliczeń już zrealizowanych

udostępnianie Użytkownikowi informacji o

I. autoryzacjach Użytkownika;

II. odbytych i planowanych szkoleniach Użytkownika;

przekierowanie Użytkownika do innych serwisów:

I. do systemu umożliwiającego zapisywanie się na szkolenia w BDR Thermea Poland;

II. do sklepu z częściami zamiennymi;

III. do serwisu obsługującego Program KZI;

powiadomienia.

BDR Thermea Poland prowadzi Konto Użytkownika Portalu SKG, które zakładane jest podczas przyznawania praw dostępu do Portalu. Konto Użytkownika zapewnia możliwość wykonywanie działań w ramach Portalu, które to działania przypisywane są automatycznie do Użytkownika, dla którego utworzono dane Konto. Zasady przyznawania praw w ramach danego Konta Użytkownika i zasady zamykania konta Użytkownika określa §6 i §7 Regulaminu. Dane o Koncie Użytkownika dostępne są w zakładce Moje dane.

BDR Thermea Poland może wykonać na rzecz Użytkownika usługę wprowadzania danych do Portalu SKG w celu dokonania rozliczeń w związku z prowadzoną współpracą między Użytkownikiem a BDR Thermea Poland. Użytkownik korzysta z usługi przesyłając wymagane do rozliczenia informacje i dokumenty do opiekuna będącego pracownikiem BDR Thermea Poland. Po wprowadzeniu danych przez pracownika BDR Thermea Poland do systemu SKG, wprowadzone informację są dostępne dla Użytkownika w zakładce FAKTURY.

Po zalogowaniu na Koncie Użytkownika, w zależności od formy współpracy z BDR Thermea Poland, przyznanych uprawnień dostępowych do Portalu SKG, Użytkownik ma dostęp do informacji o wykonanych przez siebie montażach, przeglądach i serwisach urządzeń. Informacje dostępne są analogicznie w zakładkach Montaż, Naprawy, Przeglądy.

Po zalogowaniu na Koncie Użytkownika, w zależności od formy współpracy z BDR Thermea Poland i przyznanych uprawnień dostępowych do Portalu SKG, Użytkownik ma dostęp do informacji o wykonanych przez siebie uruchomieniach, o trwającym okresach gwarancyjnych oraz o kartach gwarancyjnych urządzeń. Informacje dostępne są analogicznie w zakładce Gwarancje.

6. Po zalogowaniu na Koncie Użytkownika, Użytkownik ma dostęp do informacji o posiadanych przez siebie autoryzacjach oraz odbytych szkoleniach. Informacje dostępne są w zakładce Szkolenia.

Portal SKG zawiera także przekierowania do innych serwisów i stron internetowych.

do systemu umożliwiającego zapisywanie się na szkolenia w BDR Thermea Poland;

do sklepu z częściami zamiennymi;

do serwisu obsługującego Program KZI;

Po zalogowaniu się na koncie użytkownika, użytkownik ma możliwość zapisania się na szkolenia. Przekierowanie do portalu szkoleniowego następuje po wybraniu zakładki Zapisy na szkolenia.

Po zalogowaniu się na koncie użytkownika, użytkownik ma możliwość przejścia do sklepu części zamiennych. Przekierowanie do sklepu części zamiennych następuje po wybraniu zakładki sklep części zamiennych.

Po zalogowaniu się na koncie użytkownika, użytkownik ma możliwość zadawania pytań i komunikacji z działem technicznym poprzez Forum. Funkcjonalność ta dostępna jest po wybraniu zakładki Forum.

Użytkownik otrzymuje powiadomienia dotyczące współpracy, w tym informacje o terminie wygaśnięcia określonych autoryzacji, zbliżających się terminach zakończenia gwarancji, przeglądu urządzenia. Powiadomienia przesyłane są drogą mailowa na podany w tym celu adres użytkownika.

§ 11 Warunki świadczenia usług

Usługi, o których mowa w § 10 i Regulaminu świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

BDR Thermea Poland zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Portalu, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, BDR Thermea Poland ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia dostępu do Portalu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia uwag do BDR Thermea Poland w związku z korzystaniem z Portalu. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej na adres gwarancje@dedietrich.pl BDR Thermea Poland, w terminie do 14 dni udziela odpowiedzi jedynie na uzasadnione zastrzeżenia Użytkownika na jego adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym.

Aplikacja Mobilna SKG

W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości dokonywania wpisów do systemu SKG, Użytkownikom udostępniono Aplikację Mobilną SKG.

2.Aplikacja Mobilna SKG udostępniona została Użytkownikowi do zainstalowania na urządzenia przenośne, wtym na smartfon,dostępna dla systemu operacyjnego Android iiOS;

Do efektywnego rejestrowania danych zAplikacji Mobilnej SKG niezbędny jest dostęp do urządzenia mobilnego oraz do sieci Internet.

Koszty połączenia z siecią Internet obciążają Użytkownika i wynikają z treści umowy łączącej Użytkownika z jego operatorem telekomunikacyjnym.

Po zalogowaniu na Koncie Użytkownika w Aplikacji Mobilnej SKG, użytkownik w zależności od formy współpracy z BDR Thermea Poland oraz przyznanych uprawnień dostępowych do Portalu SKG, ma dostęp do wybranej funkcjonalności aplikacji mobilnej, o których mowa w ust. 6

Aplikacja Mobilna SKG posiada funkcjonalności ograniczone do:

 • dostępu do podstawowych danych dotyczących Konta Użytkownika;

 • rejestracji montażu, karty gwarancyjnej, przeglądu;

 • rejestracji urządzenia do Programu KZI;

 • otrzymywania powiadomień;

Dokonywanie przez Użytkownika działań w ramach funkcjonalności podanych w ust. 6 przebiega analogicznie do funkcjonalności opisanych w § 9 i § 10.

Aplikacja mobilna SKG również umożliwia użytkownikowi wprowadzenie danych w trybie offline. W takim przypadku wprowadzone przez Użytkownika dane są zapisywane na urządzeniu mobilnym Użytkownika, a po uzyskaniu dostępu do Internetu, dane te są przesyłane do systemu SKG.

§ 12 Reklamacje i gwarancje dotyczące usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji do BDR Thermea Poland w związku z korzystaniem z Portalu.

Reklamacja, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres email gwarancje@dedietrich.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien podać swój Login, adres email oraz opis powstałego problemu.

BDR Thermea Poland rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie do 14 dni.

§ 13 Dane kontaktowe

Wszelkie uwagi związane z korzystaniem z SKG należy zgłaszać elektronicznie na adres: gwarancje@dedietrich.pl

§ 14 Odpowiedzialność

BDR Thermea Poland jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Portalu w przypadku:

modyfikacji, modernizacji, rozbudowy lub konserwacji systemu teleinformatycznego lub oprogramowania;

siły wyższej, działań lub zaniechań osób trzecich;

BDR Thermea Poland ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.

BDR Thermea Poland nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).

BDR Thermea Poland ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

BDR Thermea Poland nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła, jeżeli ujawnienie Hasła nie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez BDR Thermea Poland.

BDR Thermea Poland nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w tym za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

Wyłącznym źródłem zobowiązań BDR Thermea Poland jest niniejszy Regulamin, umowy łączące BDR Thermea Poland i Użytkownika oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 15 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych podanych w formularz zgłoszeniowym oraz danych Użytkowników Portalu wykorzystywanych w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu jest BDR Thermea Poland.

BDR Thermea Poland przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej, dostępnej w wersji elektronicznej pod formularzem zgłoszeniowym oraz udostępnionej na stronie https://dedietrich.pl/dane-osobowe/

Użytkownik może kontaktować się z BDR Thermea Poland w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres daneosobowe@dedietrich.pl

§ 16 Pliki cookie

BDR Thermea Poland stosuje mechanizm plików cookie podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej Portalu.

Pliki cookie są to mały pliki spełniające określone funkcjonalności, które zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

Rodzaje plików cookie wykorzystywane przez BDR Thermea Poland oraz sposób ich wykorzystania określa Polityka plików cookie, która jest dostępna w wersji elektronicznej pod formularzem zgłoszeniowym oraz na stronie https://dedietrich.pl/polityka-prywatnosci/

Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia mechanizmów plików cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu końcowym oraz za pomocą mechanizmów zaimplementowanych na Stronie Internetowej Portalu.

§ 17 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną

BDR Thermea Poland i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania poniższych postanowień.

Użytkownik, który dokonał Rejestracji zgodnie z §7 Regulaminu rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie do BDR Thermea Poland żądania rozwiązania Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną lub zablokowania Konta Użytkownika.

Żądanie rozwiązania Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną lub zablokowania Konta Użytkownika powinna być przesłana przez Użytkownika z adresu email podanego w formularzy zgłoszeniowym na adres email gwarancje@dedietrich.pl

Przesyłając żądanie dotyczące rozwiązania Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną, o którym mowa powyżej, Użytkownik winien podać swój Login, adres email oraz treść żądania.

BDR Thermea Poland wypowiada Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzy zgłoszeniowym.

Okres wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną wynosi 7 dni.

Po upływie okresu wypowiedzenia BDR Thermea Poland blokuje Konto Użytkownika, którego dotyczyło wypowiedzenie.

W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną lub zablokowania Konta Użytkownika, Użytkownik nie ma możliwości wprowadzana jakichkolwiek danych do systemu SKG i przesłania dokumentów będących podstawą do dokonania rozliczeń z BDR Thermea Poland.

§ 18 Zmiana Regulaminu

Regulamin może ulec zmianie. Nowa wersja Regulaminu będzie podlegała akceptacji przez Użytkownika przy pierwszym logowaniu po zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Portalu.

Aktualna wersja Regulaminu znajduje się w Portalu i jest stale dostępna po zalogowaniu się.

W przypadku braku akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika, Użytkownik nie będzie miał możliwości dalszego korzystania z Portalu.

§ 19 Postanowienia końcowe

Wszystkie działania realizowane za pomocą Portalu przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu realizacji tych działań.

Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle obowiązującego przepisów prawa, należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.

W przypadku powstania sporu, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-05-2023 r.

Wpisz minimum 3 znaki!